Dự toán ngân sách huyện trình HĐND
Báo cáo Công khai Dự toán ngân sách huyện năm 2019 (Dự toán trình hội đồng nhân dân huyện)

Tài liệu đính kèm

432/BC-UBND Tải file đính kèm