Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện trong năm (quý, 06 tháng; 09 tháng; năm)
Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Tài liệu đính kèm

436/BC-UBND Tải file đính kèm