Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện trong năm (quý, 06 tháng; 09 tháng; năm)
Kèm theo Báo cáo số 209/BC-UBND

Tài liệu đính kèm

Biểu số 93/CK-NSNN; Biểu số 94/CK-NSNN; Biểu số 95/CK-NSNN Tải file đính kèm