Tổng hợp tình hình công khai
V/v thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

Tài liệu đính kèm

2184/UBND.TC-KH Tải file đính kèm