Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện trong năm (quý, 06 tháng; 09 tháng; năm)
V/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2017

Tài liệu đính kèm

1744/UBND.TC-KH Tải file đính kèm