TNMT
Sửa đổi, bổ sung QĐ số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 VV ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh BRVT và QĐ số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 VV sửa đổi, bổ sung QĐ số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Tài liệu đính kèm

42/2017/QĐ-UBND Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ