Dự toán ngân sách huyện trình HĐND
Báo cáo Thuyết minh dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2018

Tài liệu đính kèm

331/BC-UBND Tải file đính kèm