Dự toán ngân sách huyện trình HĐND
Báo cáo công khai dự toán ngân sách huyện năm 2020 (Dự toán trình HĐND huyện)

Tài liệu đính kèm

389/BC-UBND Tải file đính kèm