Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện trong năm (quý, 06 tháng; 09 tháng; năm)
BÁO CÁO Tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020

Tài liệu đính kèm

173/BC-UBND Tải file đính kèm