VĂN BẢN UBND HUYỆN,VĂN BẢN BẦU CỬ
Về việc tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, cổ động về cuộc bầu cử tại khu vực Bến Dầm và các công trình cây dựng trên địa bàn huyện

Tài liệu đính kèm

95/CV-TBTT Tải file đính kèm