Công khai nguồn công đức
  10/07/2020

Công khai nguồn công đức

CÔNG KHAI NGUỒN CÔNG ĐỨC
NGÀY ĐỊA ĐIỂM THU CHI LŨY KẾ
14/5/2019 Miếu Bà Khu 1         2.318.000           2.318.000
  Miếu Cậu Khu 1       34.219.000         36.537.000
25/5/2019 Miếu Bà Khu 3      117.358.000        153.895.000
31/5/2019 Tiền mặt         6.000.000        159.895.000
8/6/2019 Miếu Bà Khu 1       10.220.000        170.115.000
  Miếu Cậu Khu 1      210.719.000        380.834.000
  Miếu Bà Khu 3      182.322.000        563.156.000
23/6/2019 Miếu Bà Khu 1         4.504.000        567.660.000
  Miếu Cậu Khu 1      126.750.000        694.410.000
  Miếu Bà Khu 3      207.750.000        902.160.000
  Miếu Ngũ hành Khu 10       67.106.000        969.266.000
13/7/2019 Miếu Bà Khu 1         5.947.000        975.213.000
  Miếu Cậu Khu 1      128.750.000     1.103.963.000
  Miếu Bà Khu 3      224.770.000     1.328.733.000
31/7/2019 Trả lãi tài khoản              31.541     1.328.764.541
18/8/2019 Miếu Bà Khu 3      382.676.500     1.711.441.041
19/8/2019 Miếu Cậu Khu 1      270.642.000     1.982.083.041
  Miếu Bà Khu 1         7.519.000     1.989.602.041
31/8/2019 Trả lãi tài khoản            202.871     1.989.804.912
8/9/2019 Miếu Cậu Khu 1       99.299.000     2.089.103.912
  Miếu Bà Khu 1         5.373.000     2.094.476.912
  Miếu Bà Khu 3      213.630.000     2.308.106.912
21/9/2019 Miếu Cậu Khu 1       43.765.000     2.351.871.912
  Miếu Bà Khu 1         1.130.000     2.353.001.912
  Miếu Bà Khu 3       73.855.000     2.426.856.912
30/9/2019 Trả lãi tài khoản            366.419     2.427.223.331
12/10/2019 Miếu Cậu Khu 1       79.280.000     2.506.503.331
  Miếu Bà Khu 1         2.960.000     2.509.463.331
  Miếu Bà Khu 3      127.120.000     2.636.583.331
27/10/2019 Miếu Cậu Khu 1       52.927.000     2.689.510.331
  Miếu Bà Khu 1         2.490.000     2.692.000.331
  Miếu Bà Khu 3      115.819.000     2.807.819.331
31/10/2019 Trả lãi tài khoản            429.358     2.808.248.689
9/11/2019 Miếu Bà Khu 3       75.903.000     2.884.151.689
13/11/2019 Giỗ Bà 2019         300.000.000   2.584.151.689
14/11/2019 Giỗ Bà 2019      118.580.000     2.702.731.689
21/11/2019 Giỗ Bà 2019         154.083.400   2.548.648.289
22/11/2019 Giỗ Bà 2019           22.000.000   2.526.648.289
30/11/2019 Trả lãi tài khoản            441.539     2.527.089.828
4/12/2019 Phí dịch vụ NH                 19.800   2.527.070.028
                    19.800   2.527.050.228
                    19.800   2.527.030.428
                    19.800   2.527.010.628
12/12/2019 Miếu Cậu Khu 1      178.060.000     2.705.070.628
  Miếu Bà Khu 3      293.791.000     2.998.861.628
25/12/2019 Miếu Cậu Khu 1       85.297.000     3.084.158.628
  Miếu Bà Khu 3      157.768.000     3.241.926.628
  Miếu Ngũ hành Khu 10         2.730.000     3.244.656.628
31/12/2019 Trả lãi tài khoản            486.304     3.245.142.932
4/1/2020 Phí dịch vụ NH                 19.800   3.245.123.132
  Phí dịch vụ NH                 19.800   3.245.103.332
15/1/2020 Hoàn trả tang vật      144.765.500     3.389.868.832
30/1/2020 Miếu Bà Khu 3      217.845.000     3.607.713.832
  Miếu Cậu Khu 1      127.597.000     3.735.310.832
  Miếu Bà Khu 1         2.605.000     3.737.915.832
  Nộp tiền lẻ         2.166.900     3.740.082.732
  Công an hoàn trả công đức            610.000     3.740.692.732
31/1/2020 Trả lãi tài khoản            565.689     3.741.258.421
4/2/2020 Phí dịch vụ NH                 19.800   3.741.238.621
  Phí dịch vụ NH                 19.800   3.741.218.821
11/2/2020 Miếu Bà Khu 3      202.752.000     3.943.970.821
  Miếu Bà Khu 1         1.670.000     3.945.640.821
  Miếu Bà Khu 1         5.254.000     3.950.894.821
  Miếu Cậu Khu 1       99.040.000     4.049.934.821
  Miếu Bà Khu 1         3.900.000     4.053.834.821
18/2/2020 Giỗ Bà 2019           16.022.000   4.037.812.821
  Giỗ Bà 2019             7.414.000   4.030.398.821
  Giỗ Bà 2019           10.500.000   4.019.898.821
  Giỗ Bà 2019           13.500.000   4.006.398.821
  Giỗ Bà 2019           11.550.000   3.994.848.821
  Giỗ Bà 2019           10.430.400   3.984.418.421
  Giỗ Bà 2019             7.700.000   3.976.718.421
  Giỗ Bà 2019             3.248.000   3.973.470.421
25/2/2020 Miếu Bà Khu 1            500.000     3.973.970.421
  Miếu Cậu Khu 1       90.540.000     4.064.510.421
  Miếu Bà Khu 3      169.945.000     4.234.455.421
  Miếu Bà Khu 3      200.216.000     4.434.671.421
  Nộp tiền lẻ            648.000     4.435.319.421
27/2/2020 Giỗ Bà 2019             6.000.000   4.429.319.421
29/2/2020 Trả lãi tài khoản            630.403     4.429.949.824
4/3/2020 Phí dịch vụ NH                 19.800   4.429.930.024
  Phí dịch vụ NH                 19.800   4.429.910.224
10/3/2020 Miếu Bà Khu 3      237.575.000     4.667.485.224
  Miếu Cậu Khu 1      126.436.000     4.793.921.224
  Miếu Bà Khu 1            830.000     4.794.751.224
13/3/2020 Giỗ Bà 2019           25.500.000   4.769.251.224
  Giỗ Bà 2019                605.144   4.768.646.080
  Giỗ Bà 2019           48.300.000   4.720.346.080
  Giỗ Bà 2019           10.000.000   4.710.346.080
  Giỗ Bà 2019             6.000.000   4.704.346.080
  Giỗ Bà 2019           19.026.000   4.685.320.080
  Giỗ Bà 2019                 22.000   4.685.298.080
  Giỗ Bà 2019             9.000.000   4.676.298.080
  Giỗ Bà 2019                 22.000   4.676.276.080
  Giỗ Bà 2019             5.475.000   4.670.801.080
  Giỗ Bà 2019                 22.000   4.670.779.080
  Giỗ Bà 2019             5.000.000   4.665.779.080
  Giỗ Bà 2019                 22.000   4.665.757.080
  Giỗ Bà 2019           31.000.000   4.634.757.080
  Giỗ Bà 2019             1.500.000   4.633.257.080
31/3/2020 Trả lãi tài khoản            778.417     4.634.035.497
4/4/2020 Phí dịch vụ NH                 19.800   4.634.015.697
  Phí dịch vụ NH                 19.800   4.633.995.897
8/4/2020 Miếu Ngũ hành Khu 10       11.100.000     4.645.095.897
10/4/2020 Tiền nhang             4.827.500   4.640.268.397
12/4/2020 Miếu Bà Khu 3       78.926.000     4.719.194.397
  Miếu Cậu Khu 1       39.389.000     4.758.583.397
29/4/2020 Tiền điện Miếu Bà Khu 3             1.546.136   4.757.037.261
30/4/2020 Trả lãi tài khoản            772.783     4.757.810.044
20/5/2020 Tiền điện Miếu Bà Khu 3                719.717   4.757.090.327
27/5/2020 Miếu Bà Khu 3      143.050.000     4.900.140.327
  Miếu Cậu Khu 1      132.960.000     5.033.100.327
  Miếu Ngũ hành Khu 10       20.595.000     5.053.695.327
  Hoàn trả tạm ứng Giỗ Bà      101.071.000     5.154.766.327
31/5/2020 Trả lãi tài khoản            816.581     5.155.582.908
4/6/2020 Phí dịch vụ NH                 19.800   5.155.563.108
  Phí dịch vụ NH                 19.800   5.155.543.308
10/6/2020 Miếu Ngũ hành Khu 10         3.854.700     5.159.398.008
10/6/2020 Miếu Bà Khu 3      277.260.000     5.436.658.008
  Miếu Cậu Khu 1       91.400.000     5.528.058.008
  Miếu Ngũ hành Khu 10         7.911.500     5.535.969.508
  Hoàn trả tạm ứng Giỗ Bà       20.000.000     5.555.969.508
30/6/2020 Trả lãi tài khoản            891.219     5.556.860.727
30/6/2020 Miếu Bà Khu 3      169.620.000     5.726.480.727
  Miếu Cậu Khu 1      130.115.000     5.856.595.727
  Miếu Bà Khu 3      111.740.000     5.968.335.727
  Miếu Bà Khu 1         3.600.000     5.971.935.727
  Miếu Ngũ hành Khu 10         3.600.000     5.975.535.727
4/7/2020 Phí dịch vụ NH                 19.800   5.975.515.927
4/7/2020 Phí dịch vụ NH                 19.800   5.975.496.127
8/7/2020 Miếu Cậu Khu 1      147.210.000     6.122.706.127
9/7/2020 Miếu Bà Khu 3      156.180.000     6.278.886.127
21/7/2020 Miếu Cậu Khu 1       90.420.000     6.369.306.127
  Miếu Ngũ hành Khu 10       50.823.000     6.420.129.127
  Miếu Bà Khu 3      189.270.000     6.609.399.127
  Miếu Bà Khu 1         1.102.000     6.610.501.127
  Hoàn trả tạm ứng Giỗ Bà            800.000     6.611.301.127
  Miếu Bà Khu 1         1.130.000     6.612.431.127
31/7/2020 Trả lãi tài khoản         1.070.517     6.613.501.644
4/8/2020 Phí dịch vụ NH                 19.800   6.613.481.844
  Phí dịch vụ NH                 19.800   6.613.462.044
5/8/2020 Miếu Bà Khu 3      210.210.000     6.823.672.044
  Miếu Cậu Khu 1       88.470.000     6.912.142.044
25/8/2020 Miếu Cậu Khu 1         3.380.000     6.915.522.044
  Miếu Ngũ hành Khu 10       19.000.000     6.934.522.044
  Miếu Bà Khu 3       18.821.000     6.953.343.044
  Miếu Cậu Khu 1       12.510.000     6.965.853.044
  Miếu Bà Khu 3       11.040.000     6.976.893.044
  Miếu Ngũ hành Khu 10         1.260.000     6.978.153.044
  Miếu Ngũ hành Khu 10         1.300.000     6.979.453.044
31/8/2020 Trả lãi tài khoản         1.167.993     6.980.621.037
4/9/2020 Phí dịch vụ NH                 19.800   6.980.601.237
  Phí dịch vụ NH                 19.800   6.980.581.437
30/9/2020 Trả lãi tài khoản         1.147.343     6.981.728.780
30/9/2020 Miếu Cậu Khu 1       50.920.000     7.032.648.780
  Miếu Bà Khu 1         2.000.000     7.034.648.780
  Miếu Ngũ hành Khu 10       20.300.000     7.054.948.780
  Miếu Bà Khu 3       66.290.000     7.121.238.780
  Miếu Bà Khu 3       86.320.000     7.207.558.780
  Miếu Ngũ hành Khu 10       15.100.000     7.222.658.780
  Miếu Cậu Khu 1       35.290.000     7.257.948.780
15/10/2020 Miếu Ngũ hành Khu 10       54.295.000     7.312.243.780
  Miếu Cậu Khu 1       79.340.000     7.391.583.780
  Miếu Bà Khu 3      160.900.000     7.552.483.780
28/10/2020 Miếu Cậu Khu 1       35.040.000     7.587.523.780
  Miếu Bà Khu 1         3.800.000     7.591.323.780
  Miếu Ngũ hành Khu 10       20.260.000     7.611.583.780
  Miếu Bà Khu 3      134.020.000     7.745.603.780
31/10/2020 Trả lãi tài khoản         1.261.693     7.746.865.473
11/11/2020 Miếu Cậu Khu 1       46.100.000     7.792.965.473
  Miếu Ngũ hành Khu 10       31.940.000     7.824.905.473
  Miếu Bà Khu 3       85.360.000     7.910.265.473
18/11/2020 NH Hải sản Ớt (Giỗ Bà)         3.000.000     7.913.265.473
19/11/2020 Rút tạm ứng Giỗ Bà         460.000.000   7.453.265.473
24/11/2020 BQL VQG Côn Đảo (Giỗ Bà)         3.000.000     7.456.265.473
25/11/2020 Miếu Cậu Khu 1       91.145.000     7.547.410.473
  Miếu Ngũ hành Khu 10       37.120.000     7.584.530.473
  Miếu Bà Khu 3      106.790.000     7.691.320.473
30/11/2020 NH Hải sản Thu Ba (Giỗ Bà)         5.000.000     7.696.320.473
  Cty Duy Thân (Giỗ Bà)       20.000.000     7.716.320.473
  Liên Quang (Giỗ Bà)         7.000.000     7.723.320.473
  Karaoke Thanh Bình (Giỗ Bà)         1.000.000     7.724.320.473
  Lê Văn Thọ (Giỗ Bà)         1.000.000     7.725.320.473
  Trả lãi tài khoản         1.269.316     7.726.589.789
7/12/2020 Nộp tiền sổ vàng (Giỗ Bà)      146.700.000     7.873.289.789
  Miếu Cậu Khu 1       88.890.000     7.962.179.789
  Miếu Ngũ hành Khu 10       33.800.000     7.995.979.789
  Miếu Bà Khu 3      156.580.000     8.152.559.789
11/12/2020 Thanh toán tiền (Giỗ Bà)           49.997.800   8.102.561.989
15/12/2020 Hoàn trả tiền Giỗ Bà       35.630.000     8.138.191.989
16/12/2020 Thanh toán tiền (Giỗ Bà)           13.500.000   8.124.691.989
18/12/2020 Hoàn trả tiền Giỗ Bà       22.850.640     8.147.542.629
24/12/2020 Thanh toán tiền (Giỗ Bà)           20.000.000   8.127.542.629
  Phí giao dịch - Thanh toán tiền (Giỗ Bà)                 19.800   8.127.522.829
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)           30.000.000   8.097.522.829
  Phí giao dịch - Thanh toán tiền (Giỗ Bà)                 19.800   8.097.503.029
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)           38.560.000   8.058.943.029
  Phí giao dịch - Thanh toán tiền (Giỗ Bà)                 19.800   8.058.923.229
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)             5.900.000   8.053.023.229
  Phí giao dịch - Thanh toán tiền (Giỗ Bà)                 19.800   8.053.003.429
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)           20.000.000   8.033.003.429
  Phí giao dịch - Thanh toán tiền (Giỗ Bà)                 19.800   8.032.983.629
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)             5.000.000   8.027.983.629
  Phí giao dịch - Thanh toán tiền (Giỗ Bà)                 19.800   8.027.963.829
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)             6.000.000   8.021.963.829
  Phí giao dịch - Thanh toán tiền (Giỗ Bà)                 19.800   8.021.944.029
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)           13.000.000   8.008.944.029
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)             6.650.000   8.002.294.029
  Miếu Cậu Khu 1       80.700.000     8.082.994.029
  Miếu Ngũ hành Khu 10       49.200.000     8.132.194.029
  Miếu Bà Khu 3      117.250.000     8.249.444.029
  Nộp tiền sổ vàng (Giỗ Bà) - lần 2       10.000.000     8.259.444.029
  Hoàn trả giao dịch (do sai tài khoản)       20.000.000     8.279.444.029
  Hoàn trả giao dịch (do sai tài khoản)         5.000.000     8.284.444.029
  Hoàn trả giao dịch (do sai tài khoản)         5.900.000     8.290.344.029
28/12/2020 Thanh toán tiền (Giỗ Bà)           30.900.000   8.259.444.029
  Phí giao dịch - Thanh toán tiền (Giỗ Bà)                 19.800   8.259.424.229
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)             4.991.471   8.254.432.758
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)             2.000.000   8.252.432.758
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)             1.800.000   8.250.632.758
31/12/2020 Trả lãi tài khoản         1.369.762     8.252.002.520
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)           18.000.000   8.234.002.520
  Thanh toán tiền (Giỗ Bà)                 19.800   8.233.982.720
TỔNG CỘNG    9.691.891.488      1.457.908.768    8.233.982.720

Đánh giá

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ