Hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19
BIỂU MẪU DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG     

Tài liệu đính kèm

Biểu mẫu Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ