Tin chỉ đạo điều hành
  26/02/2021

Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone

Căn cứ Công văn số 151/STTTT-TTBCXB ngày 03/02/2021của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone;

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid – 19 và công văn số 110/THH-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Cục Tin học hóa về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone. Về vấn đề này, Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến như sau:

 - Đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, quán triệt 100%  công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh đang sử dụng; đồng thời hướng dẫn khách đến liên hệ công tác và người thân sử dụng ứng dụng này.

-  Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung vào việc khuyến cáo người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để sẵn sàng phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch trong trường hợp xấu

 (Nguồn: Công văn số 218/SVHTT-VP - 05/02/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ