Gương điển hình tiên tiến
  14/05/2020

Đề nghị giới thiệu gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện

Nhằm tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến, đặc biệt là những nhân tố mới trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, làm động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
  1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị lựa chọn các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt qua các phong trào thi của tỉnh, ngành, địa phương để giới thiệu tuyên truyền, nêu gương, phổ biến kinh nghiệm.
Hàng quý, mỗi đơn vị lựa chọn và giới thiệu từ 01 điển hình tiên tiến trở lên (điển hình tiên tiến có thể là tập thể hoặc cá nhân) kèm theo tóm tắt thành tích gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (qua Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 của tháng cuối quý để tổng hợp, lựa chọn, giới thiệu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Tạp chí thi đua, khen thưởng và các cơ quan thông tin, truyền thông ở Trung ương.
Ủy ban nhân dân huyện phân công nhiệm vụ giới thiệu gương điển hình tiên tiến như sau:
  • Quý I: Khối các cơ quan, ngành văn hóa - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, Đồn Biên phòng Côn Đảo.
  • Quý II: Khối trường học.
  • Quý III: Khối các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, Công an huyện.
  • Quý IV: Khối trưởng Khối các cơ quan, ngành kinh tế, Ban Chỉ huy quân sự huyện.
  1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thường xuyên viết bài, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện; đồng thời gửi nội dung bài viết đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện và Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội.
  2. Giao Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giới thiệu gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo quy định.
Việc lựa chọn và giới thiệu các điển hình tiên tiến theo định kỳ là một trong tiêu chí để xem xét khen thưởng hàng năm đối với các khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
(Nguồn theo công văn số 1574/UBND-NVLĐTB&XH ngày 14/5/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan