VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 267/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản 9 tháng đầu năm 2020 30/09/2020 30/09/2020
2 3031/UBND-TCKH Về việc mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện 28/09/2020 28/09/2020
3 222/KH-UBND KẾ HOẠCH Xét tuyển công chức tại Đội Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản năm 2020 28/09/2020 28/09/2020
4 1119/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý (Nguyễn Văn Tân) 28/09/2020 28/09/2020
5 385/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10/2020 28/09/2020 28/09/2020
6 28/09/2020 Lịch công tác tuần ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 28/09/2020 28/09/2020
7 3018/UBND-NVLĐTBXH V/v triển khai Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 8/6/2020 và Quyết định 2777/QĐ-UBND của UBND tỉnh 28/09/2020 28/09/2020
8 21-09-2020 Lịch công tác tuần ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 21/09/2020 21/09/2020
9 1095/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo năm 2020 21/09/2020 21/09/2020
10 259/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai đầu tư công năm 2020 và nhu cầu vốn 2021-2025 nguồn vốn Ngân sách Tỉnh và TW. 17/09/2020 17/09/2020
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/cancuoccongdan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ