VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 264/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 27/07/2021 đến 17g ngày 28/07/2021) 28/07/2021 28/07/2021
2 2536/UBND-PTP Vv triển khai Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/07/2021 27/07/2021
3 740/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công viên chức lãnh đạo, quản lý ( ông Nguyễn Đức Khoa) 27/07/2021 27/07/2021
4 2537/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo 27/07/2021 27/07/2021
5 184/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công và công tác giải ngân các dự án đầu tư năm 2021 27/07/2021 27/07/2021
6 746/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2022 27/07/2021 27/07/2021
7 2549/UBND-VP Về việc triển khai Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 27/07/2021 27/07/2021
8 Thông tin tuyên truyền V/v thông tin tuyên truyền hàng hóa và dịch vụ thiết yếu được phép kinh doanh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thử tướng Chính phủ 27/07/2021 27/07/2021
9 63/BC-TTYT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 15g ngày 26/07/2021 đến 15g ngày 27/07/2021) 27/07/2021 27/07/2021
10 259/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 26/07/2021 đến 17g ngày 27/07/2021) 27/07/2021 27/07/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ