VĂN BẢN BẦU CỬ
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 232/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 10 21/03/2021 21/03/2021
2 231/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 9 21/03/2021 21/03/2021
3 230/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 8 21/03/2021 21/03/2021
4 229/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 7 21/03/2021 21/03/2021
5 228/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 6 21/03/2021 21/03/2021
6 227/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 5 21/03/2021 21/03/2021
7 226/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 4 21/03/2021 21/03/2021
8 225/QĐ-UBND Quyết định vv thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 3 21/03/2021 21/03/2021
9 03/TB-HĐHP Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến PL về Bầu cử Đại biểu QH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 16/03/2021 16/03/2021
10 170/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 1 08/03/2021 08/03/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg