Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện trong năm (quý, 06 tháng; 09 tháng; năm)
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 173/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 01/07/2020 01/07/2020
2 390/BC-UBND Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 20/12/2019 20/12/2019
3 288/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Quý III năm 2019 15/10/2019 15/10/2019
4 Biểu số 93/CK-NSNN; Biểu số 94/CK-NSNN; Biểu số 95/CK-NSNN Kèm theo Báo cáo số 209/BC-UBND 15/07/2019 15/07/2019
5 209/BC-UBND Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 15/07/2019 15/07/2019
6 95/BC-UBND Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 16/04/2019 16/04/2019
7 Biểu thu chi ngân sách huyện năm 2018 Biểu thu chi ngân sách huyện năm 2018 (kèm theo CV số 06/UBND-TCKH) 03/01/2019 03/01/2019
8 06/UBND-TCKH V/v báo cáo số liệu về thu, chi ngân sách huyện Côn Đảo năm 2018 03/01/2019 03/01/2019
9 Biểu số 93/CK-NSNN; Biểu số 94/CK-NSNN; Biểu số 95/CK-NSNN Kèm theo Báo cáo số 436/BC-UBND 20/12/2018 20/12/2018
10 436/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 20/12/2018 20/12/2018
Thiết kế web giá rẻ