Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện trong năm (quý, 06 tháng; 09 tháng; năm)
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 Biểu thu chi ngân sách huyện năm 2018 Biểu thu chi ngân sách huyện năm 2018 (kèm theo CV số 06/UBND-TCKH) 03/01/2019 03/01/2019
2 06/UBND-TCKH V/v báo cáo số liệu về thu, chi ngân sách huyện Côn Đảo năm 2018 03/01/2019 03/01/2019
3 Biểu số 93/CK-NSNN; Biểu số 94/CK-NSNN; Biểu số 95/CK-NSNN Kèm theo Báo cáo số 436/BC-UBND 20/12/2018 20/12/2018
4 436/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 20/12/2018 20/12/2018
5 321/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2018 15/10/2018 15/10/2018
6 75/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2018 12/04/2018 12/04/2018
7 Số liệu công khai tại Công văn số 1744/UBND-TCKH ngày 24/7/2017của UBND huyện Thu chi ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2017 27/03/2018 27/03/2018
8 06/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 09/01/2018 09/01/2018
9 228/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2017 11/10/2017 11/10/2017
10 1744/UBND.TC-KH V/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2017 24/07/2017 24/07/2017