Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 63/BC-TTYT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 15g ngày 26/07/2021 đến 15g ngày 27/07/2021) 27/07/2021 27/07/2021
2 259/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 26/07/2021 đến 17g ngày 27/07/2021) 27/07/2021 27/07/2021
3 62/BC-TTYT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 15g ngày 25/07/2021 đến 15g ngày 26/07/2021) 26/07/2021 26/07/2021
4 257/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 25/07/2021 đến 17g ngày 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021
5 256/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 24/07/2021 đến 17g ngày 25/07/2021) 25/07/2021 25/07/2021
6 254/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 23/07/2021 đến 17g ngày 24/07/2021) 24/07/2021 24/07/2021
7 233/BC-TTYT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 15g ngày 23/07/2021 đến 15g ngày 24/07/2021) 24/07/2021 24/07/2021
8 2478/UBND-TNMT V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. 23/07/2021 23/07/2021
9 253/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 22/07/2021 đến 17g ngày 23/07/2021) 23/07/2021 23/07/2021
10 82-CV/BDVHU Về tăng cường công tác tham gia phòng chống Covid-19 23/07/2021 23/07/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ