Công khai hành vi, đối tượng vi phạm trật tự văn minh đô thị