Gương điển hình tiên tiến

Giới thiệu Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh gương điển hình tiên tiến quý III/2020  (06/10/2020)

Căn cứ Công văn số 46/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 27/11/2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ...

Tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước trên địa bàn huyện  (28/09/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen ...

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến huyện Côn Đảo lần thứ IV (2020-2025)  (06/07/2020)

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Côn Đảo lần thứ IV (2020-2025), Ủy ban nhân dân huyện ...

Giới thiệu Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh gương điển hình tiên tiến quý II/2020  (11/06/2020)

Căn cứ Công văn số 46/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 27/11/2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ...

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN QUÝ II/2020  (11/06/2020)

Stt Tên tập thể, cá nhân Chức vụ, chức danh/Nghề nghiệp Năm sinh Dân ...

Đề nghị giới thiệu gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện  (14/05/2020)

Nhằm tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến, đặc biệt là những nhân tố mới trong các phong trào thi đua ...

Giới thiệu Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh gương điển hình tiên tiến quý I/2020  (13/05/2020)

Căn cứ Công văn số 46/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 27/11/2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ...

Đề cử đại biểu tham gia Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần V  (06/05/2020)

Căn cứ Công văn số 161/BTĐKT-NV ngày 01/4/2020 của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ...

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ