Tin tổng hợp
  27/03/2017

Khai giảng lớp đối tượng Đảng đợt I/2017

Sáng ngày 06/3/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Côn Đảo khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị đợt I năm 2017. Tham gia lớp học có 70 học viên là đoàn viên, thanh niên ưu tú, quần chúng tích cực tham gia tốt các phong trào hoạt động ở địa phương, các cơ quan, đơn vị  và có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, có động cơ phấn đấu đúng đắn và tự giác xin gia nhập Đảng.
Lớp học diễn ra 5 ngày (từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2017). Các học viên được học bồi dưỡng qua 05 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội;  Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đây là những kiến thức khái quát rất cơ bản nhằm nâng cao nhận thức cho học viên hiểu biết về Đảng, thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, về cương lĩnh chính trị, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để từ đó giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ