Hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19
Phụ lục biểu mẫu kèm theo Kế hoạch 177/KH-UBND ngày 17/07/2021hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ theo theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Tài liệu đính kèm

Biểu mẫu Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ