VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 7 của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm

483/QĐ-UBND Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ