Hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19
Quyết định thành lập Tổ giúp việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Tài liệu đính kèm

710/QĐ-UBND Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ