VĂN BẢN UBND HUYỆN,Tuyển dụng
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Côn Đảo năm học 2021 – 2022 (đợt 2) Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số

Tài liệu đính kèm

512/TB-UBND Tải file đính kèm