Cải cách hành chính
  08/01/2020

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2020

Căn cứ Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

          1. Văn phòng huyện
         Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quyết định cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện.
        Tiếp tục triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
        2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính trên sóng truyền thanh với thời lượng ít nhất 02 lần/tuần.
         3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra.
         4. Giao Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện theo đúng thời gian quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
(Nguồn: Công văn số 61/UBND-NVLĐTB&XH ngày 08/01/2020)
 

Đánh giá

Tin tức liên quan