Tin chỉ đạo điều hành
  22/09/2020

Triển khai tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

  Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 17/9/2020 của Huyện ủy về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

  1. Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và phát động các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện.

- Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền rộng rãi trong xã hội.

- Chủ động cung cấp danh mục và thành tích của tập thể, cá nhân điển hình, nhân tố mới để phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan có liên quan định hướng, triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X lên trang thông tin điện tử của huyện.

3. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện

- Tăng cường các tin, bài tuyên truyền, phổ biến Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, thông tin cổ động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

(Nguồn công văn số 2983/UBND-VP - 22/09/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ