Gương điển hình tiên tiến
  28/09/2020

Tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước trên địa bàn huyện

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước trên địa bàn huyện, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong xã hội để những gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới ngày càng phổ biến nhân rộng, lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

2. Lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; gắn tuyên truyền với các sự kiện chính trị của huyện đảm bảo thiết thực hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Trung ương phát động.

- Tập trung tuyên truyền về những điển hình, nhân tố mới, những tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, những tấm gương mới trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực.

2. Công tác phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến

a) Đối tượng

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực; là những nhân tố mới, những đin hình tiêu biu qua các phong trào thi đua được tập ththừa nhận, suy tôn có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương để học tập làm theo.

b) Tiêu chí

Những mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xut sc, tiêu biu trong lao động sản xut, học tập, công tác và chiến đấu; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao; là nhân tố nổi bật, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội: Xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

c) Lựa chọn, xây dựng mô hình, gương điển hình ở một số lĩnh vực

Trên cơ sở các phong trào thi đua và thực tế mà các cơ quan, đơn vị xây dựng các mô hình cho phù hợp, tập trung lựa chọn điển hình ở các lĩnh vực: Hộ gia đình sản xuất giỏi, gương người tốt, việc tốt, dạy tốt - học tốt, các gương sáng về y đức, xây dựng Đảng, đoàn thể, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

3. Tôn vinh - khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến

- Tổ chức tôn vinh, biểu dương gương điển hình xuất sắc tiêu biểu, mô hình mới, nhân tố mới trong các dịp tổng kết, sơ kết thi đua, khen thưởng.

- Tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tiên tiến.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình. Tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới với nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả.

Hàng quý, mỗi đơn vị lựa chọn và giới thiệu từ 01 điển hình tiên tiến trở lên (điển hình tiên tiến có thể là tập thể hoặc cá nhân) kèm theo tóm tắt thành tích gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (qua Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 của tháng cuối quý để tổng hợp, lựa chọn, giới thiệu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Tạp chí thi đua, khen thưởng và các cơ quan thông tin, truyền thông ở Trung ương.

Ủy ban nhân dân huyện phân công nhiệm vụ giới thiệu gương điển hình tiên tiến như sau:

  • Quý I: Khối trưởng Khối các cơ quan, ngành văn hóa - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; Đồn Biên phòng Côn Đảo.
  • Quý II: Phòng Giáo dục và Đào tạo (Khối trường học).
  • Quý III: Khối trưởng Khối các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; Công an huyện.
  • Quý IV: Khối trưởng Khối các cơ quan, ngành kinh tế; Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị phải được thể hiện trong báo cáo sơ, tổng kết phong trào thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thường xuyên đăng tải các bài viết về gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên Trang thông tin điện tử huyện; mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới.

3. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, viết bài về các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời, gửi bài viết về Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội theo định kỳ hàng tháng.

4. Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

- Hàng quý, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giới thiệu điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Theo dõi, tổng hp kết quả tuyên truyền các phong trào thi đua và tình hình giới thiệu điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND huyện và đánh giá, chấm điểm thi đua hàng năm.

Việc lựa chọn và giới thiệu các điển hình tiên tiến theo định kỳ là một trong tiêu chí để xem xét khen thưởng hàng năm đối với các khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực Kế hoạch này./.

(Nguồn theo Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 28/9/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ