VĂN BẢN UBND HUYỆN
Về việc thực hiện Thông báo số 619/TB-UBND ngày 10/9/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tại cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo triển khai kế hoạch đầu tư công sau ngày 08/9/2021

Tài liệu đính kèm

3257/UBND-TCKH Tải file đính kèm