VĂN BẢN UBND HUYỆN
Về việc triển khai Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Tài liệu đính kèm

2549/UBND-VP Tải file đính kèm