VĂN BẢN UBND HUYỆN
V/v triển khai ứng dụng Sổ tay Quản lý đất đai (iLand) trên thiết bị di động

Tài liệu đính kèm

2552/UBND-TNMT Tải file đính kèm