Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

13/07/2022 - 14:38

Thực hiện Công văn số 2720/UBND-VP ngày 08/03/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;

Ngày 01/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 800/SKHĐT-DN của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Hợp tác xã trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nghiên cứu Thông báo kết luận số 67/TB-VPCP ngày 04/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ để biết và triển khai thực hiện./.

(Nguồn từ Công văn số 1310/UBND-TCKH ngày 10/5/2022 của UBND huyện Côn Đảo)


Đánh giá:
Tin liên quan