Tin tổng hợp
  10/05/2017

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Mục tiêu của Chương trình là đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy mọi nguồn lực của tỉnh để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quan lý và sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Một số nhiệm vụ trọng tâm đã được đưa ra để triển khai thực hiện như: tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế địa phương gắn với chuyển đổi mô hình tăng trường và cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; triệt để tiết kiệm chi ngân sách; tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách phù hợp, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên, chi đầu tư và chi trả nợ; tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước, trong sử dụng nguồn lực lao động, trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiêm môi trường,…

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể bao gồm: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án giai đoạn 2016 – 2020; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước.

Chương trình đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện như: thống nhất công tác chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ UBND tỉnh đến các ngành, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và UBND các cấp; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đối với tất cả các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; Kiên quyết đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi gây thất thoát, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu mỗi Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức phải phân công một bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình; thiết lập và công bố công khai số điện thoại, hộp thư điện tử (đường dây nóng) để tiếp nhận, xử lý và trả lời đây đủ, kịp thời những thông tin, phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các tổ chức, cá nhân, báo cáo danh tính của những cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm, lãng phí đã được phát hiện và kết quả xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả (nếu có).

(Nguồn: http://www.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/chi-dao-dieu-hanh/-/brvt/extAssetPublisher/content/6204695/ban-hanh-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-giai-doan-2016-2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan