VĂN BẢN UBND HUYỆN,Cải cách hành chính,Chuyển đổi số
Báo cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ triển khai nhiệm vụ Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh tại các cơ quan, đơn vị 09 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 12/09/2022)

Tài liệu đính kèm

298/BC-UBND Tải file đính kèm