Cải cách hành chính,Chuyển đổi số
BÁO CÁO Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ triển khai nhiệm vụ Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh tại các cơ quan, đơn vị tháng 01 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/01/2023)

Tài liệu đính kèm

15/BC-UBND Tải file đính kèm