Chuyển đổi số
BÁO CÁO Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ triển khai nhiệm vụ Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh tại các cơ quan, đơn vị tháng 05 năm 2023 (từ ngày 15/04/2023 đến ngày 15/05/2023)

Tài liệu đính kèm

161/BC-UBND Tải file đính kèm