Cải cách hành chính

Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện tốt công tác CCHC  (28/03/2021)

Trên cơ sở Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của huyện Côn Đảo, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã ...

Quý I/2021 Bộ phận một cửa đã giải quyết được 99% hồ sơ  (26/03/2021)

Theo báo cáo của UBND huyện Côn Đảo, trong quý I/2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Bộ phận một cửa) ...

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  (22/03/2021)

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về cải cách hành chính ...

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị  (18/03/2021)

Theo báo cáo của UBND huyện, Côn Đảo là một trong những địa phương đã và đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ ...

Quý I phòng Tư pháp không có hồ sơ quá hạn, trễ hạn  (15/03/2021)

Theo báo cáo công tác CCHC quý I/2021 của Phòng Tư pháp huyện, trong quý I đơn vị này không để xảy ra tình trạng hồ sơ ...

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo  (02/03/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về cải cách hành ...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021  (06/01/2021)

Thực hiện Công văn số 14648/UBND-SNV ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc hướng dẫn xây ...

Triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020  (21/10/2020)

Căn cứ Báo cáo số 94/BC-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, ...

Triển khai Quyết định công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2019  (16/10/2020)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố ...

Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và chỉ số PAPI  (16/10/2020)

Thực hiện Công văn số 9020/UBND-SNV ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai ...