Cải cách hành chính

Triển khai Quyết định công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2019  (16/10/2020)

Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và chỉ số PAPI  (16/10/2020)

Triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020  (16/10/2020)

Triển khai kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác cải cách hành chính  (08/10/2020)

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ năm 2020  (22/09/2020)

Triển khai kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020  (09/09/2020)

Tăng cường công tác cải cách hành chính trong thời gian tới  (03/08/2020)

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2020  (19/05/2020)

Triển khai quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  (31/03/2020)

Triển khai kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh năm 2020  (26/03/2020)

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg