Cải cách hành chính

Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện  (20/03/2020)

Triển khai quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  (19/03/2020)

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2020  (08/01/2020)

Đẩy mạnh CCHC về cấp phép đầu tư, giao đất, cho thuê đất, thuế, hải quan…  (21/11/2019)

Cuộc thi Tìm hiểu Cải cách Hành chính Nhà nước năm 2018  (21/11/2019)

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg