Tin chế độ chính sách
  10/08/2020

Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức

Theo báo cáo của cơ quan nội vụ huyện, hiện nay có một số cơ quan, đơn vị thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức (nhất là nâng bậc lương thường xuyên, giải quyết thôi việc, hưu trí, đăng ký tiền lương tăng thêm,…) chưa kịp thời. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên; Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo có một số ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp
Kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm. Tạo điều kiện cho công chức, viên chức được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý và các đối tượng chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thành tiêu chuẩn chức danh theo quy định.
2. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt.
Đưa kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị vào đánh giá, phân loại và xét thi đua khen thưởng hàng năm.
(Nguồn theo công văn số 2466/UBND-NVLĐTB&XH ngày 10/8/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan