Chế độ - Chính sách

Quy định về đối tượng và mức hỗ trợ từ quỹ khám và chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu  (14/11/2022)

Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022  (13/09/2022)

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2021  (01/08/2022)

VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2022-2026  (01/08/2022)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  (01/08/2022)

Hệ thống hóa các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trên địa bàn huyện Côn Đảo  (01/08/2022)

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (CÔNG BÁO/Số 235 + 236/Ngày 19-3-2016)  (01/08/2022)

Quyết định Về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (CÔNG BÁO/Số 293 + 294/Ngày 01-06-2013)  (01/08/2022)

Bổ sung nhiệm vụ phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP  (11/07/2022)

Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  (16/05/2022)

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg