Chế độ - Chính sách
  01/03/2023

Công khai các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Công văn số 474/UBND-NVLĐTBXH ngày 20/2/2023 về việc Công khai các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (xem tại đây)

Đánh giá

Tin tức liên quan