10/07/2020

Công khai nguồn công đức

CÔNG KHAI NGUỒN CÔNG ĐỨC

NGÀY

ĐỊA ĐIỂM

THU

CHI

LŨY KẾ

14/5/2019

Miếu Bà Khu 1

2.318.000

 

2.318.000

 

Miếu Cậu Khu 1

34.219.000

 

36.537.000

25/5/2019

Miếu Bà Khu 3

117.358.000

 

153.895.000

31/5/2019

Tiền mặt

6.000.000

 

159.895.000

8/6/2019

Miếu Bà Khu 1

10.220.000

 

170.115.000

 

Miếu Cậu Khu 1

210.719.000

 

380.834.000

 

Miếu Bà Khu 3

182.322.000

 

563.156.000

23/6/2019

Miếu Bà Khu 1

4.504.000

 

567.660.000

 

Miếu Cậu Khu 1

126.750.000

 

694.410.000

 

Miếu Bà Khu 3

207.750.000

 

902.160.000

 

Miếu Ngũ hành Khu 10

67.106.000

 

969.266.000

13/7/2019

Miếu Bà Khu 1

5.947.000

 

975.213.000

 

Miếu Cậu Khu 1

128.750.000

 

1.103.963.000

 

Miếu Bà Khu 3

224.770.000

 

1.328.733.000

31/7/2019

Trả lãi tài khoản

31.541

 

1.328.764.541

18/8/2019

Miếu Bà Khu 3

382.676.500

 

1.711.441.041

19/8/2019

Miếu Cậu Khu 1

270.642.000

 

1.982.083.041

 

Miếu Bà Khu 1

7.519.000

 

1.989.602.041

31/8/2019

Trả lãi tài khoản

202.871

 

1.989.804.912

8/9/2019

Miếu Cậu Khu 1

99.299.000

 

2.089.103.912

 

Miếu Bà Khu 1

5.373.000

 

2.094.476.912

 

Miếu Bà Khu 3

213.630.000

 

2.308.106.912

21/9/2019

Miếu Cậu Khu 1

43.765.000

 

2.351.871.912

 

Miếu Bà Khu 1

1.130.000

 

2.353.001.912

 

Miếu Bà Khu 3

73.855.000

 

2.426.856.912

30/9/2019

Trả lãi tài khoản

366.419

 

2.427.223.331

12/10/2019

Miếu Cậu Khu 1

79.280.000

 

Đánh giá

Tin tức liên quan