,Chuyển đổi số
V/v triển khai các văn bản, tài liệu của Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số.

Tài liệu đính kèm

580/STTTT-VTCNTT Tải file đính kèm