Tin đấu thầu, đấu giá,Cải cách hành chính
  13/07/2022

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày    9  tháng   5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu)

 

Đánh giá

Tin tức liên quan