VĂN BẢN UBND HUYỆN,TNMT
Đề nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo và bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

621/TNMT Tải file đính kèm