VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 2947/UBND-KT Về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 4 (bão Noru) 26/09/2022 26/09/2022
2 283/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 148-KH/HU ngày 12/07/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 04/04/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 26/09/2022 26/09/2022
3 2955/UBND-TNMT Về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh 26/09/2022 26/09/2022
4 284/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 27/7/2022 của Huyện ủy Côn Đảo thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh” 26/09/2022 26/09/2022
5 1577/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Văn Công Hoàng Vẹn và bà Trần Thị Bích Liễu – cư trú tại Khu dân cư số 10, khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất (lần đầu) 26/09/2022 26/09/2022
6 1570/QĐ-KPHQ QUYẾT ĐỊNH Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt - Nguyễn Thị Mến (KDC số 7) 26/09/2022 26/09/2022
7 395/TB-UBND Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2022 của Huyện ủy – Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo 26/09/2022 26/09/2022
8 281/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 153-KH/HU ngày 28/07/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 23/09/2022 23/09/2022
9 301/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022 23/09/2022 23/09/2022
10 280/KH-BCĐ Kế hoạch về việc tổ chức bình xét các danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2022. 23/09/2022 23/09/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg