VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 13/TB-TTYT V/v thay đổi thời gian tập huấn phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em và phòng chống thiên tai, thảm họa 22/06/2022 22/06/2022
2 416/CV-NVLĐTB&XH V/v triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ 22/06/2022 22/06/2022
3 183/BC-UBND Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2022 21/06/2022 21/06/2022
4 209/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Côn Đảo năm học 2022 - 2023 (đợt 1) 21/06/2022 21/06/2022
5 1867/UBND-NVLĐTBXH V/v tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” năm 2022 21/06/2022 21/06/2022
6 1868/UBND-NVLĐTBXH V/v tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2022 21/06/2022 21/06/2022
7 1844/UBND-TNMT V/v triển khai văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT về Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 20/06/2022 20/06/2022
8 05/TB-YTe Thông báo lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 20/06/2022 20/06/2022
9 208/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 19/06/2022 19/06/2022
10 1835/UBND-PYT V/v tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết 19/06/2022 19/06/2022