VĂN BẢN BẦU CỬ
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 03/NQ-UBBC Nghị quyết công bố danh sách trùng cử đại biểu HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử 26/05/2021 26/05/2021
2 188/UBBC-TGV Về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và gửi biên bản kết quả bầu cử 19/05/2021 19/05/2021
3 185/UBBC-TGV Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 337/TB-UBBC của Phó CT UBBC tỉnh về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5/2021 19/05/2021 19/05/2021
4 181/TB-UBBC Thông báo về thay đổi địa điểm làm việc tại Đơn vị bầu cử số 5; 6 trên địa bàn huyện 19/05/2021 19/05/2021
5 170/UBBC-TGV Về việc đảm bảo y tế phòng chống dịch covid-19 17/05/2021 17/05/2021
6 169/UBBC-TGV Phát hình chương trình 3D Hướng dẫn cử tri quy trình bỏ phiếu bầu cử 17/05/2021 17/05/2021
7 153/UBBC-TGV VV tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử 13/05/2021 13/05/2021
8 134/UBBC-TGV V/v một số nội dung liên quan đến bầu cử 07/05/2021 07/05/2021
9 135/UBBC-TGV V/v tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao 07/05/2021 07/05/2021
10 139/UBBC-TGV V/v một vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử 07/05/2021 07/05/2021